V článku si ukážeme ako pomocou Djanga respektíve Django Rest frameworku naprogramujeme jednoduché REST API s autentifikáciou a autorizáciou. Predpokladá sa, že programátor ovláda Django framework a tým pádom sa nemusíme zdržiavať vysvetlovaním základných nastavení projektu. Ako modelovú situáciu použijeme klasiku v podobe vytvorenia todo listu.

Závislosti

V prvom kroku si nainštalujeme Django REST framework, ktorý je nadstavbou Djanga a správa sa ako modul v projekte.

      INSTALLED_APPS = (
        ...
        'rest_framework',
      )
              

Model TODO listu bude vyzerať takto:

      from django.db import models

      class Todo(models.Model):

        task = models.CharField(max_length=50)
        description = models.CharField(max_length=255, default=“")
        priority = models.SmallIntegerField(default=1)
              

Spustíme vytvorenie migracie a samotnú migráciu.

      python manage.py makemigrations
      python manage.py migrate
              

Serializácia modelov

Vytvoríme si serializer, ktorý má na starosti serializovať a deserializovať inštanciu našeho modelu do JSON tvaru. Vytváranie serializera je niečo podobné, ako práca s Django formulárom. Uložíme si súbor serializers.py. Nepoužijeme defaultný serializers.Serializer pretože by sme museli každú položku modulu nastavovať typom

      description = serializers.CharField(
                required=False, allow_blank=True, max_length=255
              )
              

Miesto toho využijeme serializers.ModelSerializer. Modelový serializer definuje položky podľa modelu a my si tak uľahčíme robotu.

      class SnippetSerializer(serializers.ModelSerializer):
        class Meta:
          model = Todo
          fields = ('id', ’task', ‘description', ‘priority',)
              

Do našeho modulu Todo pridáme urls.py súbor

      from django.urls import path
      from todo import views

      urlpatterns = [
        path(’todo/',views.TodoList.as_view()),
      ]
              

a taktiež do hlavného urls.py v roote aplikácie link na naše API

      from django.conf import settings
      from django.conf.urls.static import static
      from django.urls import include
      from django.urls import path

      urlpatterns = [
        ...
        path('api/', include(’todo.urls')),
        ...
              

Django Rest Framework umožňuje dvoma spôsobmi určiť, že view djanga je API views.

 • 1. pre view, ktoré je definované ako funkcia použijeme @api_view
 • 2. pre view, ktoré je definované ako classa použijeme APIView

Každý používa iný spôsob. Ja preferujem base-classed view. Umožňuje mi tak dodržiavať princíp DRY (dont repeat yourself) . Tu je náš kód vo views.py

      from todo.models import Todo
      from todo.serializers import TodoSerializer
      from django.http import Http404
      from rest_framework.views import APIView
      from rest_framework.response import Response
      from rest_framework import status


      class TodoList(APIView):
        """
        List all todos, or create a new todo.
        """
        def get(self, request, format=None):
          todos = Todo.objects.all()
          serializer = TodoSerializer(todos, many=True)
          return Response(serializer.data)

        def post(self, request, format=None):
          serializer = TodoSerializer(data=request.data)
          if serializer.is_valid():
            serializer.save()
            return Response(serializer.data, status=status.HTTP_201_CREATED)
          return Response(serializer.errors, status=status.HTTP_400_BAD_REQUEST)
              

Uvedeným spôsobom máme pripravené API, ktoré pri GET requeste zobrazí zoznam všetkých TODO úloh, ktoré sú v databáze. Pri validnom POST requeste vieme vložiť TODO úloh do databázy.

Na Djangu a jeho modulov je krásne, že obsahujú veľa “sugar” vecí, ktoré vývoj zjednodušujú. Kedže v jednoduchosti je krása, naše API vylepšíme použitím generických class-based view.

      from todo.models import Todo
      from todo.serializers import TodoSerializer
      from rest_framework import generics


      class TodoList(generics.ListCreateAPIView):
        queryset = Todo.objects.all()
        serializer_class = TodoSerializer
              

Pár riadkov kódu a dosiahli sme rovnaký efekt, ako pri dedení view z triedy APIView. Generická trieda LIstCreateAPIView obsahuje v svojom vnútri metódy na ukladanie modelového objektu a tiež ponúka vylistovanie už vložených objektov. Pred pripravených generických view je v module rest_framework.generics veľa. Stačí si len vybrať. Ak by sme chceli API len s vylistovaním objektov, stačilo by dediť od ListAPIView.

Vlastná funkcionalita ukladania dát sa zabezpečí prepísaním metódy create vo views.

      …
      class TodoList(generics.ListCreateAPIView):
        queryset = Todo.objects.all()
        serializer_class = TodoSerializer

        create(self, validation_data):
          # pristup k datam
          print(validated_data[’task’])
          # samotne ulozenie dat, ktore vrati model
          obj = Todo.objects.create(**validated_data)
          obj.save(foo=validated_data['task'])
          return obj
              

Vytvorené API umožňuje využívať funkcionalitu všetkým aj prihláseným aj neprihláseným používateľom. Ukážeme si, ako implementovať autentifikáciu a autorizáciu.

Do modelu TODO pridáme nasledovné

      …
      owner = models.ForeignKey('auth.User', related_name=‘todos', on_delete=models.CASCADE)
      …
              

Taktiež si vytvoríme serializer na prácu s modelom User, ktorý si prevezmeme z už hotového riešenia modulu django.contrib.auth.model

      from django.contrib.auth.models import User

      class UserSerializer(serializers.ModelSerializer):
        todos = serializers.PrimaryKeyRelatedField(many=True, queryset=Todo.objects.all())

        class Meta:
          model = User
          fields = ('id', 'username', ’todos')
              

Pridaním owner atribútu sme dosiahli reverzný vzťah modelových objekto User vs Todo. Dôsledkom toho je, že naše TODO obsahuje kľuč na vlastníka a vlastník zase reláciu na všetky vytvorené objekty Todo.

Práca s Userom

do views.py

      from django.contrib.auth.models import User

      class UserList(generics.ListAPIView):
        queryset = User.objects.all()
        serializer_class = UserSerializer


      class UserDetail(generics.RetrieveAPIView):
        queryset = User.objects.all()
        serializer_class = UserSerializer
              

do urls.py

      url(r'^users/$', views.UserList.as_view()),
      url(r'^users/(?P<pk>[0-9]+)/$', views.UserDetail.as_view()),
              

Pre dosiahnutie automatického uloženia vlastníka vytvoreného objektu. Todo je potrebné prepísať metódu perform_create v views.py a tiež pridať do serializera atribút owner.
serializers.py

      ...
      owner = serializers.ReadOnlyField(source='owner.username’)
      ...
              

views.py

      ...
      def perform_create(self, serializer):
        serializer.save(owner=self.request.user)
              

Pri ukladaní Todo modelu sa nám z requestu prenesie prihlásený používateľ a nastaví sa ako vlastník vytváraného objektu. V serializeri sme definovali ReadOnlyField, čo znamená, že tento atribút nevieme priamo v API prepísať. Automaticky sa nastaví až v procese ukladania v metóde perform_create.

Máme prepojený Todo model s Userom a chceme aby vytvorené Todo bolo možné editovať len používateľom, ktorý ho vytvoril. Framework ponúka rôzne druhy autorizačných tried. My použijeme IsAuthenticatedOrReadOnly a tiež si vytvoríme jednu vlastnú. Prvá nám zabezpečí, aby vytvorene objekty videli len prihlásený používateľ. Tú druhú si zostrojíme tak, aby objekty mohol editovať len vlastník vytvoreného objektu.

      from rest_framework import permissions

      ...
      permission_classes = (permissions.IsAuthenticatedOrReadOnly,)
              

Ak by sme teraz skúsili vytvoriť objekt, nepodarí sa nám to. Je potrebné vytvoriť podstránku, ktorá umožní prihlásenie používateľa. Existuje však hotové riešenie a to v podobe frameworkovej internej url adresy

      urlpatterns += [
        url(r'^api-auth/', include('rest_framework.urls')),
      ]
              

Vlastné riešenie autorizácie

      from rest_framework import permissions


      class IsOwnerOrReadOnly(permissions.BasePermission):
        """
        Custom permission to only allow owners of an object to edit it.
        """

        def has_object_permission(self, request, view, obj):
          # Read permissions are allowed to any request,
          # so we'll always allow GET, HEAD or OPTIONS requests.
          if request.method in permissions.SAFE_METHODS:
            return True

          # Write permissions are only allowed to the owner of the snippet.
          return obj.owner == request.user
              

a upravíme naše views.py

      from todos.permissions import IsOwnerOrReadOnly
      ...
      permission_classes = (permissions.IsAuthenticatedOrReadOnly, IsOwnerOrReadOnly,)
      ...
              

Otestovanie

Dotaz bez autorizácie

      http POST http://127.0.0.1:8000/todos/ task="nejaka uloha"

      {
        "detail": "Authentication credentials were not provided."
      }
              

Autentifikácia našeho requestu môže vyzerať aj takto

      http -a admin:password123 POST http://127.0.0.1:8000/todos/ task="nejaka uloha"

      {
        "id": 1,
        “task": "nejaka uloha",
        “description": "",
        “priority": 1,
      }
              

Záver

Na jednoduchom príklade sme si ukázali použitie RESTového rozhrania v prostredí Django. Príklad ilustruje len základnú prácu s API. Do budúca plánujem uverejniť článok spojenia REST rozhrania s asynchrónnym task queue frameworkom Celary.


Michal Kalman
Michal Kalman
Softvérový vývojár

Softvérový vývojár a podnikateľ zameriavajúci sa na platformu Java, Python a Javascript. Mám dlhoročné profesionálne skúsenosti s vývojom Java/JavaEE aplikácií. Som zakladateľ firmy Morione, ktorá sa venuje návrhom a realizáciou efektívnych webových aplikácií. Podporujem a vyvíjam viaceré startupy. Vo voľnom čase cestujem po svete, behám po horách, píšem blogy a tvorím kreatívne videá.